LOCATION                                        YEAR                                        TYPE                                        STATUS                                        SIZE     FILOTHEI                                        2020                           RESIDENTIAL                              ASSIGNMENT                                   150sqm    ATHENS                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           HEAD ARCHITECT                                                        DESIGN TEAM                                                                                                           ZAPANTIOTIS FOTIS                                               ZAPANTIOTIS FOTIS                                                                                                                                                                                                 AGAPAKI MARIA
Back to Top